kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra australia kamagra australia cialis kopen levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
การขอขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม - ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3
2574181
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3707
3489
16760
2537096
89228
78538
2574181

Your IP: 192.168.2.69
2024-05-30 22:35

การขอขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรม

Post on 28 เมษายน 2560
by Osh3
ฮิต: 2405

 

 •  

   
  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
  เรื่อง ยกเลิกการรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
   
  (NEW)
  แนวทางการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อแนบท้าย
  ประกอบการพิจารณาในการยื่นคำขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียนและขอใบอนุญาต
  ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  สำหรับการตรวจวัด ตรวจสอบ ทดสอบ รับรอง ประเมินความเสี่ยง และจัดฝึกอบรม
  หรือให้คำปรึกษาเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ตามมาตรฐานที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย
  อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามประเภทของงาน
  ที่ขอขึ้นทะเบียนหรือขออนุญาต
   

  การขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรเพื่อเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรม
  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  ของสถานประกอบกิจการ และหรือผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย (NEW)

  update 12/06/2566

   
  การขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากร
  เพื่อเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (NEW)
   
  การขอขึ้นทะเบียนฯ เป็นผู้ทดสอบเครื่องจักร (ลิฟต์) มาตรา ๙
  (บุคคลธรรมดา) (NEW)
   
  การขอขึ้นทะเบียนฯ เป็นผู้ทดสอบเครื่องจักร (ลิฟต์) มาตรา ๑๑
  (นิติบุคคล) (NEW)
   
  การขอรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมและวิทยากรเพื่อเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรม
  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (NEW)
   
  หลักฐานการขอใบสำคัญ เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
  เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง
   
  หลักฐานการขอใบอนุญาต เพื่อตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน
  เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง
   

  หลักฐานการขอการขอใบอนุญาต (นิติบุคคล) มาตรา ๑๑
  เป็นผู้ทดสอบ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ

  update 26/12/2566

   
  หลักฐานการขอขึ้นทะเบียน (บุคคลธรรมดา) มาตรา ๙
  เป็นผู้ทดสอบ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ
  update 25/10/2566
   
  การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (เฉพาะหน่วยงานราชการ)
   
  การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (นิติบุคคล)
   

  การขอใบอนุญาต มาตรา ๑๑ เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (นิติบุคคล)

  update 26/12/2566

   

  การขอใบสำคัญการขึ้นทะเบียน มาตรา ๙ การตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและบริภัณฑ์ไฟฟ้า (บุคคลธรรมดา)

  update 25/10/2566

   

  หลักฐานการขอใบอนุญาตเป็นนิติบุคล (มาตรา ๑๑) ผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (นิติบุคคล)

  update 29/01/2567

   

  หลักฐานการขอใบสำคัญเป็นบุคคล (มาตรา ๙) ผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมีอันตรายในบรรยากาศของสถานที่ทำงานและสถานที่เก็บรักษาสารเคมีอันตราย (บุคคลธรรมดา)

  update 29/01/2567

   
  การขอใบอนุญาต (นิติบุคคล) มาตรา ๑๑ การฝึกอบรมความปลอดภัย
  ในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า
   
  การขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน
  ในที่อับอากาศ
   

   

   


  กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน
  โทร. 0 2448 9128-39 ต่อ 702-712

   

   

   


  กองความปลอดภัยแรงงาน
  กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน