kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra australia kamagra australia cialis kopen levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัย ลดอัตราจากการทำงาน - ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3
087527
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
159
253
992
85377
3231
4124
87527

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-20 20:01

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัย ลดอัตราจากการทำงาน

Post on 28 สิงหาคม 2561
by Osh3
ฮิต: 59

              กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัย ลดอัตราจากการทำงาน

 

                นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การคุ้มครองคนทำงานให้มีความปลอดภัยในการทำงานเป็นภารกิจสำคัญของกสร. โดยมีพนักงานตรวจความปลอดภัยที่เป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่กำกับ ดูแลให้นายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่แรงงาน ทั้งนี้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 กำหนดให้ผู้ที่จะเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนด เช่น สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ในกรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยตามที่กสร.กำหนด ซึ่งปัจจุบันกสร.ได้มีการบรรจุข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย กสร. จึงได้จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยขึ้น ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 รวม 15 วัน ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ภาคทฤษฎี การฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกตรวจจริงในสถานประกอบกิจการ

 

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กสร. มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติที่สามารถแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย มีความรู้ มีทักษะสามารถให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างกับสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะด้าน ในลักษณะมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนทำหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป