kamagra kaufen kamagra oral jelly kamagra australia kamagra australia cialis kopen levitra 20 mg viagra online bestellen cialis preise cialis original viagra bestellen levitra bayer kamagra shop kamagra oral jelly viagra generika levitra preis kamagra bestellen cialis 20mg cialis bestellen
รมว.แรงงาน เป็นประธานงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี ยกระดับการดูแลแรงงานตามแนวทางประชารัฐ - ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3
087537
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
169
253
1002
85377
3241
4124
87537

Your IP: 192.168.2.69
2019-06-20 20:33

รมว.แรงงาน เป็นประธานงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี ยกระดับการดูแลแรงงานตามแนวทางประชารัฐ

Post on 28 สิงหาคม 2561
by Osh3
ฮิต: 57

รมว.แรงงาน เป็นประธานงานมอบรางวัล  ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี ยกระดับการดูแลแรงงานตามแนวทางประชารัฐ

 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี ยกระดับการดูแลแรงงานตามแนวทางประชารัฐ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

                                พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญของภาคการผลิตที่ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน หากสถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตามหลักสากล ย่อมส่งผลต่อให้ผู้ใช้แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่จะนำประเทศไทยเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการผลักดันและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในวงการแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด ซึ่งเป็นการสร้างและวางรากฐานให้สังคมไทยเกิดความอยู่ดีมีสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตอบสนองวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

                                นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานการทำงานในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารจัดการ แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางประชารัฐมาโดยตลอด การจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ถือเป็นก้าวหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี เป็นสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยกระทรวงแรงงานได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย

                                สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา)

                                สถานประกอบกิจการขนาดกลาง ได้แก่ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานโรจนะ)

                                สถานประกอบกิจการขนาดเล็ก ได้แก่ บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด

 

 

 

 

นอกจากนี้ ยังมี การมอบรางวัล

                                สถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 27 รางวัล

                                สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน จำนวน 234 รางวัล

                                สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                                จำนวน 187 รางวัล

                                สถานประกอบกิจการที่นำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปประชาสัมพันธ์ 30 รางวัล

 

                รวมทั้งสิ้น 478 รางวัล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญและดูแลแรงงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ต่อไป